Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ


Τεχνικό σύστημα κτιρίου σημαίνει τον τεχνικό εξοπλισμό ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού νερού, ή φωτισμό ή για συνδυασμό τους. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή χρήση των συστημάτων αυτών σε υφιστάμενα κτίρια έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις όσον αφορά τη συνολική ενεργειακή απόδοση όταν τα συστήματα αυτά εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή όταν υφιστάμενα τεχνικά συστήματα αναβαθμίζονται.

Επιπλέον, συστήματα κλιματισμού με ονομαστική ωφέλιμη ισχύ μεγαλύτερη των 12kW ή που αθροιστικά σε ένα κτίριο ξεπερνά τα 50kW, και συστήματα θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύς εξόδου μεγαλύτερης των 20kW, πρέπει να τυγχάνουν ρύθμισης και ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σε σχετικά Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός.
- Απαιτήσεις συνολικής απόδοσης για τεχνικά συστήματα που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται
- Ρύθμισης και έλεγχος συστημάτων κλιματισμού και συστημάτων θέρμανσης

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr