Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Η Υπηρεσίας Ενέργειας (ΥΕ) συντονίζει και τις περισσότερες φορές εκπροσωπεί το Υπουργείο ΕΕΒ&Τ στις επιτροπές/σώματα που αφορούν την διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και την εφαρμογής της.- Επιτροπές Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη  (UNECE): Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
- Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Βελτίωση της Ποιότητας του αέρα
- Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Τομέας Περιβάλλον και Ενέργεια)
- Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας
- Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που έχουν σχέση με το περιβάλλον
- Διαχείριση αποβλήτων στις μαρίνες
- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2020

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr