Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Μονάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ


Το τελικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21.1.2020 και είναι διαθέσιμο εδώ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα

Δημόσια Διαβούλευση για τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές τα οποία έχουν εξεταστεί στην μελέτη αντικτύπου για τον Κανονισμό της Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα Υπουργεία (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) ετοίμασαν και υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ).

Το Προσχέδιο του ΕΣΔΕΚ υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24.1.2019 και οι συστάσεις και τα σχόλια της έχουν δημοσιευτεί στις 18.6.2019. Σύντομη περίληψη εδώ.

Το τελικό ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση των μέτρων και πολιτικών τα οποία θα συνεισφέρουν περισσότερο στο επίπεδο φιλοδοξίας της Κύπρου σε σχέση με το Προσχέδιο ΕΣΔΕΚ. Τα μέτρα που προτείνονται παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες, όπως αυτά ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της ετοιμασίας της μελέτης αντικτύπου.

Η μελέτη αντικτύπου, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 5 του κανονισμού 2018/1999/ΕE, ετοιμάζεται από το ΤΕΠΑΚ (συντονιστής) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα είναι διαθέσιμη για σχόλια εντός των επόμενων ημερών. Η εν λόγω εργασία η οποία αποτελεί αποτέλεσμα πολλών άλλων μελετών, έχει γίνει με την Υποστήριξη του SRSS (Structure Reform Support Service) (Υπηρεσία Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα πιο κάτω μέτρα και πολιτικές θεσπίζουν τους κύριους άξονες που προβλέπονται στον μηχανισμό της Διακυβέρνησης (σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Κανονισμού 2018/1999/ΕE,) για:

α) την εφαρμογή στρατηγικών και μέτρων σχεδιασμένων για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης και της Κύπρου και των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων της Ένωσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και, για την πρώτη δεκαετή περίοδο από το 2021 έως το 2030, για την επίτευξη ιδίως των ενεργειακών και κλιματικών επιδιώξεων της Κύπρου και κατ’ επέκτασης της Ένωσης για το 2030,

β) την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και των γειτονικών Κρατών Μελών, σε περιφερειακό επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης,

γ) τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας των εκθέσεων της Κύπρου προς τη UNFCCC και τη γραμματεία της συμφωνίας του Παρισιού,

δ) τη συμβολή σε μεγαλύτερη κανονιστική ασφάλεια καθώς και σε μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδυτών και τη συνδρομή στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη, τόνωση των επενδύσεων, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και κοινωνική συνοχή.

Σημειώνεται ότι οι διάφορες προβλέψεις μείωσης των εκπομπών του Θερμοκηπίου, η διείσδυση των ΑΠΕ, η Ενεργειακή Απόδοση και ο ρόλος των μεταφορών, η Εσωτερική Αγορά Ενέργειας, η Ενεργειακή Ασφάλεια, η Έρευνα και η καινοτομία καθώς και οι άλλοι άξονες, θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες σε διμερείς συναντήσεις που θα γίνουν με τα διάφορα οργανωμένα σύνολα και οργανώσεις.

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Ακρόαση στην Αίθουσα «Πασχάλη Λ. Πασχαλίδη» στο κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, στις 9:30 π.μ.

Σχόλια/εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019 στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους:
- Ταχυδρομικώς στον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nkythreotou@environment.moa.gov.cy

- Με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22774945

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ανώτερο Λειτουργό Περιβάλλοντος κ. Θεόδουλο Μεσημέρη (τηλ. 22408948 και tmesimeris@environment.moa.gov.cy).


14 Οκτωβρίου 2019


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 83.709, που λήφθηκε σε συνεδρία του, ημερομηνίας 15/11/2017, θα πρέπει να συσταθεί Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ).
Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα της Κύπρου υποβλήθηκε στις 24/1/2019 και είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος εδώ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση ΕΣΔΕΚ.pdf
1.1-2001201002 SUBMITTED.pdf
INECP_v.1.1-2001201002 SUBMITTED.pdf

- Ομάδα Εργασίας Ανανεώσημων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ )
- Ομάδα Εργασίας για Εσωτερική Αγορά Ενέργειας
- Ομάδα Εργασίας για Έρευνα και Καινοτομία
- Ομάδα Εργασίας για Ενεργειακή Απόδοση
- Ομάδα Εργασίας για Μεταφορές
- Ομάδα Εργασίας για Ενεργειακή Ασφάλεια

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr