Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Αντλίες Νερού

O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 547/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2012 καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχε¬διασμού για τη διάθεση περιστροφικών υδραντλιών στην αγορά για την άντληση καθαρού νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώ¬σεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα


Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι υδραντλίες θα πρέπει να έχουν:


  • ελάχιστη απόδοση στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (BEP) τουλάχιστον (ηΒΕΡ) min requ, όταν η μέτρηση εκτελείται σύμφωνα με το παράρτημα III και υπολογίζεται, σύμφωνα με το παράρτημα III, με τιμή C για MEI = 0,4·
  • ελάχιστη απόδοση με μερικό φορτίο (PL) τουλάχιστον (ηΡL) min requ, όταν η μέτρηση εκτελείται σύμφωνα με το παράρτημα III και υπολογίζεται, σύμφωνα με το παράρτημα III, με τιμή C για MEI = 0,4·
  • ελάχιστη απόδοση με υπερφόρτωση (OL) τουλάχιστον (ηΟL) min requ, όταν η μέτρηση εκτελείται σύμφωνα με το παράρτημα III, και υπολογίζεται, σύμφωνα με το παράρτημα III, με τιμή C για MEI = 0,4.


Από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι υδραντλίες διέπονται από απαιτήσεις πληροφόρησης οι οποίες πρέπει να εμφαίνονται ευκρινώς στην τεχνική τεκμηρίωση των υδραντλιών και σε ελεύθερης πρόσβασης ιστότοπους των κατασκευαστών υδραντλιών.
Άλλες σχετικές πληροφορίες:
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2012 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των υδραντλιών
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr