Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Στήριξης


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων

Η κατηγορία αφορά Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3000.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Για υποβολή αίτησης θα πρέπει να ικανοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Να έχει γίνει σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο μετά την 01/11/2018 συμπεριλαμβανομένης και να έχει γίνει εγκατάσταση συστήματος Θερμομόνωσης Οροφής σε Κατοικία για την οποία η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου είναι μετα την 08/10/2018, συμπεριλαμβανομένης.
  • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007. Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου για την ανέγερση μιας οικοδομής δεν απαιτήθηκε η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά τα οποία ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής, θα πρέπει να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική αρχή.
  • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος απο 0,4 W/m2K.

Έντυπο Εξουσιοδότησης FIMAS
Φύλλο Υπολογισμού U value
Συγκατάθεση ιδιοκτήτη κατοικίας
] Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βεβαίωση για τιμολόγια σε άλλο όνομα.pdf


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr