Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 25.02.2019 μέχρι 26.03.2019

Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση με στόχο τη λήψη σχολίων/ εισηγήσεων αναφορικά με το Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019».

Το εν λόγω προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου, εισηγείται την τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018 (του βασικού νόμου), με στόχο:

- Την ορθότερη εναρμόνιση του βασικού νόμου με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

- Την αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας».

- Την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.

- Τη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται όπως υποβάλουν τυχόν σχόλια/ εισηγήσεις τους στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ακολούθως, το κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί:

Μέσω email: energyservice@mcit.gov.cy και gpapageorgiou@mcit.gov.cy

Μέσω φαξ: +357 22-304759

το αργότερο μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Λευκωσία,
25 Φεβρουαρίου 2019Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat20190225_Τροποποίηση Νόμου Ηλεκτρισμου_Ενοποιημένος_final.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο_Σχολιασμού.docx

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr