Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Βιομηχανικοί Ανεμιστήρες 150W-500kw


Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 327/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 2011 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ανεμιστήρων με κινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW. Το πρώτο στάδιο του Κανονισμού τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2013.

Το δεύτερο στάδιο του Κανονισμού τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2015

Κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή του Κανονισμού 327/2011Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr