Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και Εκθέσεις Προόδου σχετικά με την προώθηση και χρήση των ΑΠΕ


1. Στόχοι της Κύπρου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ που αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έχει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς στόχους:
· αύξηση του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 13%, μέχρι το 2020.
· 10% μερίδιο συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020 (εξαιρούνται οι αερομεταφορές και η εσωτερική ναυσιπλοΐα).

2. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, ετοιμάστηκε τον Ιούνιο του 2010 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (ΕΣΔ), το οποίο περιλαμβάνει την εκτιμώμενη πορεία και τους επιμέρους τομεακούς στόχους (θέρμανση - ψύξη, ηλεκτρισμός και μεταφορές), καθώς και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν μέχρι το 2020 προς επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με την χρήση ΑΠΕ το 2020.

Συμφώνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ο στόχος των ΑΠΕ κατανέμεται για τον τομέα του ηλεκτρισμού στο 16% ΑΠΕ το 2020 (που αντιστοιχεί περίπου με το 38,4 % του στόχου), στην θέρμανση-ψύξη στο 23,5% (που αντιστοιχεί με το 47,15 % του στόχου) και στις μεταφορές 10% (που αντιστοιχεί με το 14,45 % του στόχου).

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για τα έτη 2010-2020,υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27/7/2010.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για τα έτη 2010-2020 είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΕ 2010-2020.pdf

3. Επικαιροποίηση του ΕΣΔ για την περίοδο 2015-2020 για το μέρος που αφορά την ηλεκτροπαραγωγή

Λόγω των εξελίξεων στον τομέα των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, της οικονομικής ύφεσης, της αναμόρφωσης του ενεργειακού τομέα στη Κυπριακή Δημοκρατία με την ανακάλυψη γηγενών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της χάραξης κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια και την Κλιματική αλλαγή, προέκυψε το 2015 η ανάγκη για επικαιροποίηση του ΕΣΔ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Το επικαιροποιημένο ΕΣΔ για το μέρος που αφορά την ηλεκτροπαραγωγή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16.2.2016 με αρ. Απόφασης 80.240. (Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια για τα έτη 2015-2020.)

Για τον καταρτισμό του λήφθηκαν υπόψη αποτελέσματα από διάφορες πρόσφατες μελέτες καθώς επίσης και τα εν ισχύ δεδομένα πολιτικής/στρατηγικής μεταξύ των οποίων:
(α) Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για τα έτη 2014-2020, με τις οποίες καταργήθηκαν οι εγγυημένες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
(β) Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 78.656 και ημερομηνία 15.04.2015, σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα καθεστώτα στήριξης που προνοούν εγγυημένη τιμή επιδότησης,
(γ) Η σημαντική μείωση στην πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το 2020, η οποία ανατρέπει σε μεγάλο βαθμό τις επίσημες προβλέψεις που είχαν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ετοιμασίας του υφιστάμενου ΕΣΔ για την περίοδο μέχρι το 2020,
(δ) Η προωθούμενη τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι θα επιτρέπουν τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού από το 2018-2019,και
(ε) Η προοπτική Έλευσης Φυσικού Αερίου, πρωτίστως ως καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή.

Στο επικαιροποιημένο ΕΣΔ έχουν αναπτυχθεί δυο εναλλακτικά σενάρια για την διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή με βάση την ημερομηνία ένταξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού. Στο πρώτο σενάριο η ουσιαστική συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού αναμένεται να γίνει το 2018 ενώ στο δεύτερο το 2020.

Το Επικαιροποιημένο ΕΣΔ για την περίοδο 2015-2020 για το μέρος που αφορά την ηλεκτροπαραγωγή είναι διαθέσιμο στο πιο κάτω σύνδεσμό:

Επικαιροποιημένο ΕΣΔ για την περίοδο 2015-2020 για το μέρος που αφορά την
Ηλεκτροπαραγωγή


4. Εκθέσεις προόδου σχετικά με την προώθηση και χρήση των ΑΠΕ

Με βάση το άρθρο 22 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά διετία, έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η έκτη έκθεση, που πρέπει να υποβληθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021, είναι η τελευταία απαιτούμενη έκθεση.

Οι προηγούμενες εκθέσεις προόδου για τις διετίες 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 και 2017-2018, κατέγραψαν την επιτυχή εφαρμογή και επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων της ενδεικτικής πορείας του ΕΣΔ για το μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κατά τομέα και τα συνολικά μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου και τις πρόνοιες τις Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Μερίδιο ΑΠΕ στους τρεις τομείς (ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και ψύξη, και μεταφορές) και τα συνολικά μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Οι εκθέσεις προόδου για τις διετίες 2011-2012 και 2013-2014 είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:
RES progress report 2011-2012.pdf
RES progress report2013-2014.pdf
RES progress report 2015-2016.pdf

RES progress Report 2017-2018 (GR) .pdf
RES progress Report 2017-2018


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3rd RES progress report20132014_final(6).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
4th progress report 2015-2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
78_656(1).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
80_240(1).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Article_22_Cyprus_report_CY.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
RES progress report2013-2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
RES progress report 2011-2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΕ 2010-2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Update of the National Action Plan 2020.pdf
PDF
5η Έκθεση προόδου ΑΠΕ 2017-2018 ΤΕΛΙΚΟ.PDF

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr