Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Τηλεοράσεις

Ενεργειακή Σήμανση

Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θέτει απαιτήσεις επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας για τις τηλεοράσεις.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Η σχετική ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
  • αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή,
  • τάξη ενεργειακής απόδοσης
  • ορατή διαγώνιος της οθόνης σε εκατοστόμετρα και σε ίντσες·
  • κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας
  • ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά το παράρτημα ΙΙ, σε kWh ανά έτος. Περιγράφεται ως «Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής»·
  • η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής ή/και κατάσταση εκτός
  • η ανάλυση της οθόνης εκφραζόμενη σε οριζόντια και κατακόρυφα εικονοστοιχεία.


Οικολογικός Σχεδιασμός

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 642/2009 της 22 Ιουλίου, 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τηλεοράσεις. Ο πιο πάνω κανονισμός τέθηκε στις 12 Αυγούστου 2009. Οι τηλεοράσεις αντιπροσωπεύουν σημαντική, ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ομάδα ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και συνεπώς, αποτελούν προτεραιότητα για την πολιτική οικολογικού σχεδιασμού.


Το δεύτερο στάδιο εφαρμογής του Κανονισμού τέθηκε σε εφαρμογή την
1η Απριλίου 2012.


Περισσότερες πληροφορίες:

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό 642/2008


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 642/2009.Επανεξέταση απαιτήσεων
Οι εργασίες επανεξέτασεις για καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό.  Το σχετικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προβλέπει επανεξέταση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τις τηλεοράσεις. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας αναμένεται να φτάσει τα 11 TWh κατ’ έτος.  Το σχετικό φόρουμ διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2014.

Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr