Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Με τη μεταφορά της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση στο εθνικό δίκαιο, έχει τροχιοδρομηθεί η υλοποίηση μιας δέσμης πολιτικών και μέτρων ενεργειακής απόδοσης που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα της ενέργειας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή ενέργειας, η μεταφορά, διανομή και η τελική χρήση της ενέργειας. Παράλληλα προωθείται ο ηγετικός ρόλος του δημόσιου τομέα σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, τα προϊόντα και βιομηχανία, καθώς και η ανάγκη να αποκτήσουν οι τελικοί καταναλωτές τη δύναμη να διαχειρίζονται την ενεργειακή τους κατανάλωση. Το ΥΕΕΒΤ, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και έχει θέσει ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020. Η Κύπρος στοχεύει στην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης με την εφαρμογή ενός συνόλου μέτρων τα οποία περιλαμβάνουν νομοθετικές τροποποιήσεις, παροχή οικονομικών κινήτρων, καθώς και έμφαση σε οριζόντια θέματα, όπως η ενημέρωση των καταναλωτών, η αναβάθμιση του ρόλου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η πρόοδος προς επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης παρακολουθείται από το ΥΕΕΒΤ σε ετήσια βάση.- Ενεργειακοί Ελέγχοι
- Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών
- Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής απόδοσης
- Εθνικό Πρόγραμμα Ενεργειακής Απόδοσης
- Πληροφόρηση και εκπαίδευση
- Μέτρηση και τιμολόγηση
- Εκθέσεις / Μελέτες

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr