Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Σχεδίου για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τις 16 Απριλίου 2018 ή μέχρι διάθεσης της δυναμικότητας που περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα για την κάθε Τεχνολογία ΑΠΕ, όποια από τα δύο συμβεί πρώτο. Όσον αφορά τα Συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επεκτείνει το Σχέδιο, αναλόγως του αριθμού αιτήσεων που θα υποβληθούν συμπεριλαμβανόμενων και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για την γεωγραφική περιοχή του έργου Green+. Περισσότερες πληροφορίες για την πιο πάνω περιοχή θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

Η διαθέσιμη συνολική ισχύς που δύναται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι 212,5 MW. Η διαθέσιμη συνολική ισχύς και η μέγιστη δυναμικότητα ανά τεχνολογία φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα
(MW)
Αιολικά Συστήματα
(MW)
Συστήματα αξιοποίησης Βιομάζας
(MW)
Ηλιοθερμικά Συστήματα με αποθήκευση Ενέργειας
(MW)
Συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας
(MW)
120
17,5
5
50
20
Mέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα*
8
17,5
5
50
20

*Η μέγιστη δυναμικότητα για κάθε αίτηση θα μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς από το ΔΣΜΚ, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη για κάθε υποψήφια αίτηση.

Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων για την κάθε μία από τις πιο πάνω τεχνολογίες περιγράφονται στην παράγραφο 8 του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ανάλογα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ, από τα γραφεία του ΔΣΜΚ και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τη καθυστέρηση που προέκυψε μέχρι την έγκριση του Σχεδίου καθώς και τα σχόλια του ΔΣΔ στη συνάντηση που έγινε στις 11.9.2017 καθορίζει ως νέα ημερομηνία προτεραιότητας για την περιοχή GREEN+ τις 31 Ιανουαρίου 2018.

2 Οκτωβρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - AAH .pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr