Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ


Η ζήτηση σε θέρμανση και ψύξη στον οικιστικό, τριτογενή, βιομηχανικό και γεωργοκτηνοτροφικό τομέα στην Κύπρο, υπολογίζεται ότι φτάνει έως και το 70% της ολικής τους ενέργειας. Περαιτέρω, έως και 80% της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε αυτό τον τομέα εφοδιάζεται από ορυκτά καύσιμα. Η απεξάρτηση από τον άνθρακα στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης είναι στρατηγικής και ζωτικής σημασίας και ως εκ τούτου είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης.

Οι περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμοι του 2006 μέχρι 2015 μέσω του οποίου έγινε η μεταφορά του άρθρου 14 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του και αντικαθιστά τις ουσιαστικές διατάξεις της οδηγίας 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι νέες τροποποιήσεις του Νόμου, αποσκοπούν στον εντοπισμό και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης μέσω εισαγωγής δεσμευτικών μέτρων.

Ο γενικός στόχος του Νόμου είναι να ενθαρρύνει τον εντοπισμό οικονομικού δυναμικού για την εξασφάλιση ενεργειακής απόδοσης, κυρίως μέσω της χρήσης συμπαραγωγής, αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και της ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας από βιομηχανικές διεργασίες ή όταν αυτά δεν είναι οικονομικά αποδοτικά, μέσω άλλων επιλογών παροχής αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης και η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.- Στρατηγική Θέρμανσης και Ψύξης
- Χάρτης θερμότητας Κύπρου
- Περιεκτική Αξιολόγηση Δυναμικού Ενεργειας
- Διαθέσιμα Λογισμικά
- Σχέδιο για Παράγωγη Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr