ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι:
1. Ο καταρτισμός μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με τον καθορισμό μέτρων και μετρήσιμου δείκτη προόδου.
2. Η προώθηση των υποδομών ηλεκτροκίνησης στο δομημένο περιβάλλον με την υποχρέωση για υποδομές καλωδίωσης και σταθμών φόρτισης σε κτίρια με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης.
3. Η εισαγωγή κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησής του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων.
4. Η σύνδεση των χρηματοδοτικών κινήτρων στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με ένα από τα ακόλουθα: την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, τους Ενεργειακούς Ελέγχους, την ενεργειακή απόδοση του υλικού ή του εξοπλισμού, με πρότυπες τιμές για υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, άλλη διάφανη και αναλογική μέθοδο.
5. Η υποχρέωση επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 70 kW και η δυνατότητα εφαρμογής άλλων εναλλακτικών μέτρων έναντι των επιθεωρήσεων όπως η σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, και η εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου.
6. Η σύμπτυξη των δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών που προνοούνται στον νόμο σε μία.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις ή/και συστάσεις μπορούν να αποσταλούν συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο μέχρι τις 24 Μάϊου 2019 στη διεύθυνση:
Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Αντρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία,
ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αρ. 22304964, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nhadjinikolaou@mcit.gov.cyΠίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής