Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Λέβητες Στερεών Καυσίμων

Ενεργιακή Σήμανση

Ο ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1187 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανση για τους λέβητες στερεού καυσίμου και τα συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 01.04.2017

Οικολογικός Σχεδιασμός

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1189 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου και εφαρμόζετε από την 01.01.2020.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr