ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προιόντα και Περιβάλλον

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Λέβητες Στερεών Καυσίμων

Ενεργιακή Σήμανση

Ο ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1187 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανση για τους λέβητες στερεού καυσίμου και τα συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 01.04.2017

Οικολογικός Σχεδιασμός

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1189 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου και εφαρμόζετε από την 01.01.2020.Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής