Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο των Κανονισμών «Κ.Δ.Π. 374/2015: οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015» (οι «Κανονισμοί») προβαίνει στην:
I. Παραλαβή και έλεγχο αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
II. Τήρηση και διαχείριση μητρώου εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ.
III. Έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας στους εγκαταστάτες που εγγράφονται στο μητρώο.

Η εγγραφή στο μητρώο πιστοποιεί τις ικανότητες και τα προσόντα φυσικού προσώπου να πραγματοποιεί εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ, μικρής κλίμακας, με ονομαστική ισχύ μέχρι τα 30kW.

Οι εγκαταστάτες μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο σε μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
Κατηγορία Β: Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας
Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων


Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την εγγραφή τους στο μητρώο, θα πρέπει:

1. Να διαθέτουν τα ακαδημαϊκά προσόντα, την επαγγελματική πείρα και να έχουν τους προαπαιτούμενους τύπους κατάρτισης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015: οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)Κανονισμοί.

2. Να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης από εξουσιοδοτημένο φορέα και να επιτύχουν σε θεωρητική και πρακτική εξέταση που διοργανώνεται από εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό.

Οι Κατάλογοι με τους εγκεκριμένους φορείς κατάρτισης και τους εγκεκριμένου εξεταστικούς οργανισμούς είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθα σύνδεσμό:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/EDE50CAB048EE2B7C22581AE00331331?OpenDocument

3. Να υποβάλουν προς την Υπηρεσία Ενέργειας αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την εγγραφή τους στο μητρώο. Μαζί με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί τέλος εγγραφής €200 + ΦΠΑ.

Η εγγραφή στο μητρώο έχει διάρκεια έξι (6) χρόνια. Μετά την πάροδο έξι (6) ετών η εγγραφή του εγκαταστάτη ανανεώνεται δεδομένου ότι:
(α) ο εγκαταστάτης προσκομίσει βεβαίωση παρακολούθησης βραχύτερων κύκλων επιμόρφωσης από εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης, σχετικά με νέες τεχνολογίες, νομοθεσίες και πρότυπα που αφορούν τα συστήματα ΑΠΕ που ειδικεύεται.
(β) ο εγκαταστάτης καταβάλλει το τέλος ανανέωσης εγγραφής των €80 + ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22 606042 και 22409382.

Επισυνάπτονται οι Κανονισμοί και το έντυπο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

I. Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015- Κ.Δ.Π. 374/2015
II. Έντυπο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο αίτησης για εγγραφή στο μητρώο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΒ 05-02-20.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 22-01-20.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr