Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Απορροφητήρες Κουζίνας


Ενεργειακή Σήμανση


Ο 
Κατ ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2014 συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θέτει απαιτήσεις για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας.
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

I. το όνομα/την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·
II. το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου οικιακού απορροφητήρα κουζίνας από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή·
III. την τάξη ενεργειακής απόδοσης του οικιακού απορροφητήρα κουζίνας, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I
IV. την ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AECαπορροφητήρα) υπολογισμένη σύμφωνα με το παράρτημα II, σε kWh,
V. την τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης, προσδιορισμένη σύμφωνα με το παράρτημα I·
VI. την τάξη απόδοσης φωτισμού, προσδιορισμένη σύμφωνα με το παράρτημα I·
VII. την τάξη απόδοσης κατακράτησης λίπους, προσδιορισμένη σύμφωνα με το παράρτημα I·
VIII. τη στάθμη θορύβου, προσδιορισμένη σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 2.5
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Κατ ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 65/2014 καθως και του Κανονισμου 66/2014Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr