ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προιόντα και Περιβάλλον

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων


Το Σύστημα Ενεργειακής Σήμανσης Προϊόντων σχεδιάστηκε για να παρέχει στους καταναλωτές ακριβείς, αναγνωρίσιμες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, τις επιδόσεις και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά των ανάλογα με το είδος του προϊόντος.

Η ετικέτα είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας κατηγορίας και πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε εμφανές σημείο. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα τα χαρακτηριστικά των συσκευών (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, κατανάλωση νερού, χωρητικότητα).

Στόχος του συστήματος σήμανσης είναι:

  • vα επηρεάσει τις επιλογές του κοινού υπέρ των λιγότερο ενεργοβόρων συσκευών
  • vα οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
  • vα αποτελέσει εργαλείο διαφήμισης για τους προμηθευτές αλλά και για τους εμπόρους προκειμένου να προωθήσουν στους πελάτες τους, ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της Οδηγίας 2010/30/ΕΕδιαπίστωσε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση του πλαισίου για την ενεργειακή επισήμανση και έκρινε σκόπιμο την αντικατάστασή της από τον Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου γιός (ΕΕ) 2017/136 α την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της Οδηγία 2010/30/ΕΕ.

Σύμφωνα με το προοίμιο του Κανονισμού, η χρήση κανονισμού, αντί οδηγίας επιλέχτηκε για να επιβάλει σαφείς και λεπτομερείς κανόνες που να αποκλείουν τυχόν αποκλίσεις κατά τη μεταφορά στη νομοθεσία των κρατών μελών διασφαλίζοντας υψηλότερο βαθμό εναρμόνισης σε ολόκληρη την Ένωση. Επίσης το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης, αντί σε επίπεδο κράτους μέλους, μειώνει το κόστος για τους κατασκευαστές, εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού και εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά

Ο Κανονισμός έχει ουσιαστικά το ίδιο πεδίο εφαρμογής, αλλά τροποποιεί ή και βελτιώνει ορισμένες από τις διατάξεις της Οδηγίας, ώστε να διασαφηνισθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό τους, λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής προόδου τα τελευταία έτη στην ενεργειακή απόδοση των προϊόντων.


Οι Κατ Έξουσιοδότηση Κανονισμοί που εκδόθηκάν δυνάμει της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ συνεχιζουν και ισχείουν. Το πλαίσιο της Οδηγίας έχει μεταφερθεί στους ‘Περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2002 με 2012’ (Βασικός Νόμος 97(Ι)/2001, Τροποποιητικός Νόμος 26(Ι)/2012).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
- Αναθεώρηση Συστήματος Ενεργειακής Σήμανσης Προϊόντων
Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής