ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προιόντα και Περιβάλλον

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Οικολογικός Σχεδιασμός


Κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος - από την παραγωγή και τη χρήση έως τη διάθεση - έχει αντίκτυπο στη χρήση των πόρων. Την ίδια στιγμή οι επιλογές που θα κάνει ο κατασκευαστής κατά το σχεδιασμό ενός προϊόντος (Τι είδους πόροι θα χρησιμοποιηθούν και σε ποια ποσότητα? Ποιες διαδικασίες παραγωγής ακολουθούνται?) θα έχουν επίδραση σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Οικολογικός Σχεδιασμός ορίζεται ως η διαδικασία ένταξης περιβαλλοντικών πτυχών στο σχεδιασμό ενός προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του, καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, διατηρώντας ταυτόχρονα τις λειτουργικές του ιδιότητες.

Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ και οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτής, καθορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια πριν αυτά διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε λειτουργία. Πριν από την εφαρμογή της Οδηγίας, οι διαφορές μεταξύ των μέτρων που θέσπιζαν τα κράτη μέλη αποτελούσαν εμπόδια στο εμπόριο και ενδεχομένως δημιουργούσαν στρέβλωση στον ανταγωνισμό, με άμεσο αντίκτυπο στην καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών με κοινές ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού λειτουργεί ως πρόληψη και αποτρέπει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Το πλαίσιο της Οδηγίας έχει μεταφερθεί στον Περί καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια Νόμο του 2011 (Ν17(Ι)2011).Υποχρεώσεις Κατασκευαστή

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος που καλύπτεται από ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να:

  • εκδώσει τη δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο δηλώνει ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις της Οδηγίας και των σχετικών Κανονισμών
  • τοποθετήσει στο προϊόν τη σήμανση συμμόρφωσης CE
  • συντάξει και να έχει διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή την τεχνική τεκμηριωση η οποία θα πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.


Υποχρεώσεις Εισαγωγέα

Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας έχει υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το προϊόν το οποίο διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία, συμμορφώνεται με το Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς και να έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης και την τεχνική τεκμηρίωση.
Η πολιτική του Οικολογικού Σχεδιασμού:
  • Συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση των εθνικών και κοινοτικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας, αφού τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς προϊόντων και έχουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης.
  • Προσφέρει ευκαιρίες στους κατασκευαστές και εξοικονόμηση χρημάτων στους καταναλωτές
Έχετε απορίες;


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Προπαρασκευαστικές μελέτες:

Οι προπαρασκευαστικές μελέτες, η οποία πραγματοποιείται για κάθε ομάδα προϊόντων, αποτελεί τη βάση την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι μελέτες αυτές εξετάζουν εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ένα συγκεκριμένο προϊόν, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του. Τις προπαρασκευαστικές μελέτες για διάφορες ομάδες προϊόντων μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/prepstudyΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος του 2011 για τον Οικολογικό Σχεδιασμό.pdf

No documents found
Πίσω


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής