Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Θερμαντήρες Νερού και Δεξαμενές Αποθήκευσης Νερού

Ενεργειακή Σήμανση

Ο κατ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής. Εφαρμόζεται σε θερμαντήρες νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, για δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού χωρητικότητας αποθήκευσης ≤ 500 λίτρων και για συγκροτήματα θερμαντήρα νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW και ηλιακής συσκευής.


Εφαρμόζεται για θερμαντήρες νερού από τις 26.09.2015 και για δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού από τις 26.09.2017


Οικολογικός Σχεδιασμός


O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 814/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού.
O Κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία θερμαντήρων νερού με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού με χωρητικότητα αποθήκευσης ≤ 2 000 λίτρων, συμπεριλαμβανομένων των θερμαντήρων νερού που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013.Το πρώτο στάδιο εφαρμογής του Κανονισμού τέθηκε σε ισχύ τις 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Το δεύτερο στάδιο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και το τρίτο στις 26 Σεπτεμβρίου 2018.Περισσότερες πληροφορίες:

Κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή των Κανονισμών 813/2013 & 814/2013

Ανακοίνωση της Επιτροπήςστο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 814/2013 και του Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας.

Εργαλείο για υπολογισμό της ενεργειακής σήμανσης συγκροτημάτωνΠροπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr