Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Τοπικοί Θερμαντήρες Χώρου

Ενεργειακή Σήμανση

Ο ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις ενεργειακή επισήμανση για τους τοπικούς θερμαντήρες


Ο Κανονισμός εφαρμόζεται:

  • από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου πλην των θερμαντήρων χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο ή των ανοιχτών σε καπνοδόχο θερμαντήρων με στερεό καύσιμο. Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και ζ) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2018.
  • από την 1η Ιανουαρίου 2022 για τους θερμαντήρες χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο και τους ανοιχτούς σε καπνοδόχο θερμαντήρες με στερεό καύσιμο. Ωστόσο, το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και το άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ) εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2022.


Οικολογικός Σχεδιασμός

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1188 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των οικιακών τοπικών θερμαντήρων χώρου με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ έως 50 kW και των επαγγελματικών τοπικών θερμαντήρων χώρου με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ προϊόντος ή μεμονωμένου τμήματος έως 120 kW.


Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr