Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Μετασχηματιστές

O KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 548/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2014 θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή για τη θέση σε λειτουργία μετασχηματιστών ισχύος με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 1 kVA που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συχνότητας 50 Hz ή για βιομηχανικές εφαρμογές. Ο κανονισμός ισχύει μόνο για μετασχηματιστές που αγοράζονται μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού .

Το πρώτο στάδιο εφαρμογής του Κανονισμού τέθηκε σε ισχύ την 01.07.2015. Το δεύτερο στάδιο θα τεθεί σε ισχύ την 01.07.2021.


Ανακοίνωση της ΕΕπ στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 548/2014 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύοςΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr