Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Στήριξης
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2018 ή μέχρι διάθεσης της δυναμικότητας που περιγράφεται στο πιο κάτω πίνακα για την κάθε Τεχνολογία ΑΠΕ, όποια από τα δύο συμβεί πρώτο. Όσον αφορά τα Συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επεκτείνει το Σχέδιο, αναλόγως του αριθμού αιτήσεων που θα υποβληθούν συμπεριλαμβανόμενων και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για την γεωγραφική περιοχή του έργου Green+. Περισσότερες πληροφορίες για την πιο πάνω περιοχή θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

Η διαθέσιμη συνολική ισχύς που δύναται να εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου είναι 212,5 MW. Η διαθέσιμη συνολική ισχύς και η μέγιστη δυναμικότητα ανά τεχνολογία φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα
(MW)
Αιολικά Συστήματα
(MW)
Συστήματα αξιοποίησης Βιομάζας
(MW)
Ηλιοθερμικά Συστήματα με αποθήκευση Ενέργειας
(MW)
Συστήματα αξιοποίησης κυματικής ενέργειας
(MW)
120
17,5
5
50
20
Mέγιστη δυναμικότητα ανά σύστημα*
8
17,5
5
50
20

*Η μέγιστη δυναμικότητα για κάθε αίτηση θα μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς από το ΔΣΜΚ, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη για κάθε υποψήφια αίτηση.

Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων για την κάθε μία από τις πιο πάνω τεχνολογίες περιγράφονται στην παράγραφο 8 του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ανάλογα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ, από τα γραφεία του ΔΣΜΚ και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τη καθυστέρηση που προέκυψε μέχρι την έγκριση του Σχεδίου καθώς και τα σχόλια του ΔΣΔ στη συνάντηση που έγινε στις 11.9.2017 καθορίζει ως νέα ημερομηνία προτεραιότητας για την περιοχή GREEN+ τις 31 Ιανουαρίου 2018.

2 Οκτωβρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Appendix2_A2_DRM_PGA No 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Appendix1_A3_DRM_PGA No 1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγγυητική ΑΑΗ.pdf
10.2017.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2.10.2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Νεα Ανακοινωση τροποποιημένου Σχεδιου.pdf
PDF
Τροποποίηση Σχεδίου ΑΑΗ.PDF
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση Παράτασης για Σχέδιο ΑΠΕ_4_4_2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Λίστα με 120MW for Web - CompaniesOnly.pdf

- Κατάταξη αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο ΔΣΔ στα πλαίσια του Σχεδίου για την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr