Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Σήμανση Ελαστικών Επισώτρων


Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 (τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1235/2011) για τη σήμανση των ελαστικών επίσωτρων εφαρμόζεται σε ελαστικά επίσωτρα των κατηγοριών C1, C2 και C3 και ισχύει για ελαστικά που παρήχθησαν μετά την 1η Ιουλίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίεςΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr