Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Ηλεκτροκινητήρες


Οι ηλεκτροκινητήρες αποτελούν το σημαντικότερο τύπο ηλεκτρικού φορτίου στις βιομηχανίες, όπου χρησιμοποιούνται κινητήρες στις παραγωγικές διεργασίες.O
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 640/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ηλεκτροκινητήρων τέθηκε σε ισχύ στις 12 Αυγούστου 2009. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 4/2014.Το τρίτο στάδιο του Κανονισμού τέθηκε σε ισχύ από τη
1η Ιανουαρίου 2017 και με βάση αυτό όλοι οι κινητήρες με ονομαστική ισχύ εξόδου 0,75-375 kW δεν πρέπει να έχουν απόδοση μικρότερη από το επίπεδο απόδοσης του τύπου IE3, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 1, ή να πληρούν το επίπεδο απόδοσης του τύπου IE2 όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 1 και να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα ηλεκτρικής κίνησης.


Κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή του Κανονισμού 640/2009

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 640/2009.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr