Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος

Οικολογικός σχεδιασμόςΟ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 278/2009 της 6ης Απριλίου 2009, περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και τη μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος, τέθηκε σε ισχύ στις 27η Απριλίου 2009.


Το πρώτο στάδιο συμμόρφωσης τέθηκε σε ισχύ στις 27 Απριλίου 2010 ενώ το δεύτερο στάδιο τέθηκε σε ισχύ στις
27 Απριλίου 2011. Ο Κανονισμός προνοεί μεταξύ άλλων απαιτήσεις για την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και την απαιτήσεις για τη μέση ενεργός απόδοση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις μπορετέ να βρείτε στο παράρτημα Ι του κανονισμού.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:


α) μετατροπείς τάσης
β) τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής
γ) φορτιστής μπαταριών
δ) μετατροπείς για λαμπτήρες αλογόνου,
ε) εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος ιατρικών συσκευών
στ) εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος που διατίθενται στην αγορά μέχρι την 30.06.15 για τεχνική συντήρηση ή ως ανταλλακτικά εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος που είχαν διατεθεί στην αγορά το αργότερο την 27.4.2010.


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 278/2009.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων. Τις προπαρασκευαστικές μελέτες μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/prepstudy
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr