Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ


Στη χώρα μας, ο δημόσιος τομέας καταναλώνει περίπου 2-3% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του δημόσιου τομέα είναι περίπου 8% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Παρόλο που ο δημόσιος τομέας δεν είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας, οφείλει να εκμεταλλευτεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το διαθέσιμο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

ο δημόσιος τομέας αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την προώθηση της στροφής της αγοράς προς αποδοτικότερα προϊόντα, κτίρια και υπηρεσίες, καθώς και για την πρόκληση αλλαγών συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας από πολίτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να απελευθερώσει δημόσιους πόρους για άλλους σκοπούς. Οι δημόσιοι φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο οφείλουν να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.- Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων
- Αγορές από δημόσιες φορείς
- Λειτουργοί Εξοικονόμησης Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr