Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Πετρελαιοειδή και Καύσιμα
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Γενικά


Η ποιότητα των πετρελαιοειδών και καυσίμων που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στην Κυπριακή αγορά, ρυθμίζεται από τους περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους 2003 (Ν.148 (Ι)/2003), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και από τα σχετικά Διατάγματα που έχουν εκδοθεί κάτω από αυτόν. Οι εκάστοτε προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/70/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την οποία η Κυπριακή νομοθεσία έχει εναρμονιστεί πλήρως.


Ο έλεγχος της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Για τον έλεγχο της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων, στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, η Υπηρεσία Ενέργειας, λαμβάνει δείγματα καυσίμων από πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, εταιρείες διανομής πετρελαιοειδών, βιομηχανικά υποστατικά, δεξαμενές αποθήκευσης, οχήματα και πλοία και διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις.
- Χημεία Διενέργειας Αναλύσεων πετρελαιοειδών και Καυσίμων
- Περιεκτικότητα Καυσίμων σε θείο - εγκαταστάσεις ξηράς και καύσιμα πλοίων
- Έλεγχοι σε Καύσιμα Πλοίων
- Τοπικοί Προμηθευτές Καυσίμων Πλοίων
- Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr