Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών


Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών

Η υποκατηγορία 3Β αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €900 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €3600.


Εντυπο Αίτησης
Βεβαίωση απο επιβλέποντα μηχανικό/μελετητή
Εντυπο Έξουσιοδότησης καταβολής της χορηγίας στον προμηθευτή/εγκαταστάση του Φ/Β
Έντυπο εξουσιοδότησης FIMAS

Τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409364, 22409361,22409445.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Βεβαίωση απο επιβλέποντα μηχανικό μελετητή.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Εξουσιοδότηση για καταβολή της χορηγίας στον προμηθευτή.docx

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr