Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Τα κτίρια συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα λόγω του μεγάλου κύκλου ζωής τους και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντική η θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την εξοικονόμηση και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται. Για το σκοπό αυτό όλα τα νέα κτίρια πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, ανεξαρτήτου μεγέθους, δίνουν την ευκαιρία για την λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάμενου κτιρίου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά συνολική ανακαίνισή του, αλλά θα μπορούσε να περιορίζεται στα μέρη εκείνα που αφορούν κατεξοχήν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τα οποία παρουσιάζουν ευνοϊκή σχέση κόστους-οφέλους.


Για την εφαρμογή των πιο πάνω και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με Διάταγμα καθορίζει τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Για την έκδοση του Διατάγματος ο Υπουργός συμβουλεύεται την θεσμοθετημένη από το Νόμο Συμβουλευτική Επιτροπή Προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια και Προώθησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Το πρώτο Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2007, καθόριζε για πρώτη φορά μέγιστους επιτρεπόμενους συντελεστές θερμοπερατότητας για νέα κτίρια και για κτίρια άνω των 1000 τμ. που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας. Από το 2010 προστέθηκε ως απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όλα τα νέα κτίρια και τα κτίρια άνω των 1000 τ.μ. που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας να έχουν τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Το 2013 οι μέγιστοι συντελεστές θερμοπερατότητας μειώθηκαν κατά 15%, ενώ τέθηκαν για πρώτη φορά μέγιστοι συντελεστές θερμοπερατότητας για στοιχεία το κελύφους που αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων σε υφιστάμενα κτίρια ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας ή όχι. Ταυτόχρονα τέθηκε ελάχιστο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Το 2016 οι συντελεστές θερμοπερατότητας του κελύφους του κτιρίου μειώθηκαν ακόμη περισσότερο με στόχο η σχέση κόστους οφέλους στον κύκλο ζωής του κτιρίου να βρίσκεται στα βέλτιστα επίπεδα, ενώ παράλληλα ελάχιστα ποσοστά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην συνολική κατανάλωση ενέργειας γίνονται υποχρεωτικά για όλους τους τύπους κτιρίων. Σύμφωνα με το νέο Διάταγμα που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017, όλα τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας πρέπει να έχουν στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ενεργειακή κατηγορία ίση ή καλύτερη από Β στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έκθεση του Υπολογισμού των Βέλτιστων από Πλευρά Κόστους Επιπέδων των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ενεργειακής Απόδοσης.pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr