Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Οικιακά Πλυντήρια Ρούχων


Ενεργειακή ΣήμανσηΟ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Σεπτεμβρίου 2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θέτει απαιτήσεις επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων ρούχων.
Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Η σχετική ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
  • αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή,
  • τάξη ενεργειακής απόδοσης
  • σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC),
  • διαβαθμισμένη χωρητικότητα, σε kg, για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από τις δύο τιμές είναι μικρότερη·
  • τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος
  • εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλυσίματος και περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο,


Οικολογικός ΣχεδιασμόςΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2013:

— για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 4 kg, ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) πρέπει να είναι μικρότερος από 59,
— για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η κατανάλωση νερού πρέπει να είναι,

Wt ≤ 5 × c½ + 35
όπου c½ η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα .


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού1015//2010.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού1015//2010.Επανεξέταση απαιτήσεων
Οι εργασίες επανεξέτασης για καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό.  Το σχετικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προβλέπει επανεξέταση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για την ομάδα προϊόντων 'Πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια ρούχων συμπεριλαμβανομένων των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων'. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας αναμένεται να φτάσει τα 11 TWh κατ’ έτος.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr