Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


04/3/2019 - Ανακοίνωση ανανέωσης άδειας ισχύος Πανεπιστήμιου «FREDERICK» ως οργανισμού αξιολόγησης ικανού να διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης.»


ΚΓ


Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1421 Λευκωσία
Τηλ. κέντρο: 22867100, τηλεομοιότυπο: 22375120, ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4(4) του περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης) διατάγματος του 2013 (Κ.Δ.Π.151/2013)

Εγκεκριμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα

O Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας ασκώντας εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 3 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αξιολόγησης Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα) Διατάγματος του 2013 (Κ.Δ.Π.151/2013), και αφού εξέτασε την αίτηση του Πανεπιστημίου «Frederick» βάση των κριτηρίων που καθορίζονται στις Κ.Δ.Π.151/2013 και Κ.Δ.Π.150/2013 αποφάσισε να εγκρίνει και εξουσιοδότηση το Πανεπιστήμιο «Frederick» ως οργανισμό αξιολόγησης ικανό να διοργανώνει εξετάσεις σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα η επιτυχία των οποίων αποτελεί τεκμήριο ότι το επιτυχόν πρόσωπο κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται για να διενεργεί επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητα. Η περίοδος ισχύος του εξεταστικού σας κέντρου ως οργανισμού αξιολόγησης αρχίζει από 04, Μαρτίου 2019 έως 04, Μαρτίου 2022.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενεργείας ενέκρινε επίσης στις 27, Απριλίου 2016 ως οργανισμό αξιολόγησης το «Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών» για περίοδο ισχύος 3 ετών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας η παρακολούθηση σεμιναρίων δεν αποτελεί προϋπόθεση για να παρακαθίσει κάποιος σε εξέταση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

04 Μαρτίου 2019

Αρ.Φακ.:8.4.02.8.6
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr