Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Κυκλοφορητές


Οι κυκλοφορητές καταναλώνουν μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιείται στα συστήματα θέρμανσης των κτηρίων. Επιπλέον, οι περισσότεροι τυπικοί κυκλοφορητές λειτουργούν συνεχώς, ανεξάρτητα των αναγκών θέρμανσης.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 641/2009 της 22ας Ιουλίου 2009, καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά αυτόνομων στεγανών κυκλοφορητών, καθώς και στεγανών κυκλοφορητών ενσωματωμένων σε προϊόντα.Από την επανεξέταση του Κανονισμού, καθώς και από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρ­μογή του προέκυψε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις, προκειμένου να αποφευχ­θούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στις αγορές κυκλοφορητών και στις επιδόσεις των προϊόντων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Ως εκ τούτου εκδόθηκε ο
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 622/2012 της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 641/2009.Σημειώνεται ότι, ως κυκλοφορητής ορίζεται η αντλία με πτερωτή, με ή χωρίς κέλυφος, με διαβαθμισμένη υδραυλική ισχύ εξόδου από 1 έως 2 500 W, που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συστήματα θέρμανσης ή σε δευτερεύοντα κυκλώματα συστημάτων διανομής ψύξης·Από την 1η Αυγούστου 2015, οι αυτόνομοι και οι ενσωματω­μένοι σε προϊόντα στεγανοί κυκλοφορητές έχουν δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) που δεν υπερβαίνει το 0,23. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης αναφέρεται στην ενδεικτική πινακίδα και στην τεχνική τεκμηρίωση του προϊόντος, ως: “EEI ≤ 0,[xx]”.


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 641/2009.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr