Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που Αντικαθιστά τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012».


ΥΕΕΒ: 8.13.01.4.7.1 20 Δεκεμβρίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο με τίτλο: «Νόμος που Αντικαθιστά τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012».


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τo νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Αντικαθιστά τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020.
Το προσχέδιο νομοσχεδίου ετοιμάστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ».

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν:
i. Τον ορισμό της αρμόδιας αρχής.
ii. Τον ορισμό εξουσιοδοτημένων λειτουργών.
iii. Τις εξουσίες έρευνας, ελέγχου, εξέτασης και κατακράτησης προϊόντων
iv. Γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή
v. Την Ανάκτηση δαπανών
vi. Την επιβολή διοικητικών πρόστιμων
vii. Το δικαίωμα για ιεραρχική προσφυγή
viii. Ποινικά Αδικήματα και Ποινές
ix. Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων
x. Την κατάργηση των Νόμων 97(Ι) του 2001, 172(Ι) του 2002 και 26(Ι) του 2012

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας:
www.energy.gov.cy – «Ανακοινώσεις».

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20/01/2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις energyservice@mcit.gov.cy και stsangaridou@mcit.gov.cy.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2019_12_18 Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2019_12_ 18 Έντυπο_Σχολιασμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2019_12_18 Νομοσχέδιο για εφαρμογή του Κανονισμού 1369 του 2017 και καταργηση του 97(Ι)2001.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr