Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Οικιακά Στεγνωτήρια Ρούχων

Ενεργειακή ΣήμανσηΟ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.392/2012 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θέτει απαιτήσεις για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων. Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 29 Μαΐου 2012.

Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
  • αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή,
  • τάξη ενεργειακής απόδοσης
  • σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC),
  • πληροφορίες για τον τύπο του οικιακού στεγνωτηρίου ρούχων·
  • διάρκεια κύκλου για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο, σε πρώτα λεπτά,
  • διαβαθμισμένη χωρητικότητα, σε kg, για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο·
  • στάθμη ηχητικής ισχύος (σταθμισμένη μέση τιμή - LWA), κατά τη φάση στεγνώματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο, σε dB


Οικολογικός Σχεδιασμός


Ο
Kανονισμός (ΕΕ) αριθ. 932/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά στεγνωτήρια ρούχων, τέθηκε σε ισχύ στις 1/11/2012 και εφαρμόζεται από την 01.11.2013.

Η περιβαλλοντική παράμετρος των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων, που χαρακτηρίζεται σημαντική για τους σκοπούς του κανονισμού, είναι η κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση της χρήσης. Εκτιμάται ότι το έτος 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων ανήλθε σε 21 TWh. Αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα, προβλέπεται ότι το έτος 2020 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είχε ανέλθει σε 31 TWh.Από την 1η Νοεμβρίου 2015:
— οικιακά στεγνωτήρια ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών πρέπει να έχουν Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (EEI) μικρότερο από 76,
— οικιακά στεγνωτήρια ρούχων με συμπύκνωση υδρατμών, πρέπει να έχουν σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης μεγαλύτερη από 70 %.


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 932/2012.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 932/2012Επανεξέταση απαιτήσεων

Οι εργασίες επανεξέτασης για καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό.  Το σχετικό πρόγραμμα, μεταξύ αλλων, προβλέπει επανεξεταση των απατήσεων οικολογικου σχεδιασμού για την ομάδα προιώντων 'στεγνωτήρα ρούχων'.


Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.

 
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr