Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


10/12/2018- Ανακοίνωση έναρξης εγγραφής Φυσικών και Νομικών Προσώπων στο μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων

Κυπριακή Δημοκρατία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ


Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει ότι με βάση τη δημοσίευση των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμών του 2018 (Κ.Δ.Π.285/2018) στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας δέχεται αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων.

Οι κατηγορίες που μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

· Κατηγορία Α:Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα θέρμανσης,
· ΚατηγορίαB:Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού,
· Κατηγορία Γ:Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα παραγωγής ζεστού νερού,

νοουμένου ότι αυτοί κατέχουν τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που εκδίδονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για το επίπεδο του ειδικευμένου τεχνίτη ως ακολούθως:


1.Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα θέρμανσηςΟικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Συστήματα Κεντρικών θερμάνσεων» (Επίπεδο 4)
Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «υδραυλικά» (Επίπεδο 4)
2.Κατηγορία Β: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού.Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «υδραυλικά» (Επίπεδο 4)
Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού» (Επίπεδο 4)
3.Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες τεχνικού εξοπλισμού για συστήματα παραγωγής ζεστού νερού.Οικοδομική Βιομηχανία, Επαγγελματικό Προσόν «υδραυλικά» (Επίπεδο 4)Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

· Φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
· Νομικά πρόσωπα που είναι εμπορικές επωνυμίες, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι συνεταιρισμοί ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019 δύναται να εγγραφούν στο Μητρώο Εγκαταστατών:

· Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένη πείρα τουλάχιστον πέντε ετών στην εκτέλεση σχετικών εργασιών, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων για εγγραφή τους στο Μητρώο.
· Νομικά πρόσωπα που έχουν ως ένα από τους σκοπούς τους, την εγκατάσταση τεχνικών συστημάτων κτιρίου και έχουν αποδεδειγμένη πείρα τουλάχιστον πέντε ετών στην εκτέλεση σχετικών εργασιών, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να εργοδοτούν ή να συμβάλλονται με εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίων .

Τα τέλη εγγραφής ανέρχονται στα €130 πλέον Φ.Π.Α., με τέλη ανανέωσης κάθε έξι έτη €65 πλέον Φ.Π.Α.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε με προσκόμιση στην Υπηρεσία Ενέργειας (Οδός Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία, Γραφείο 511 ή στα Επαρχιακά Γραφεία Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας), είτε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyiallouros@mcit.gov.cy. Τα τέλη εγγραφής/ανανέωσης είναι πληρωτέα στο λογιστήριο του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr