Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Κινητά / Εξυπνα Τηλέφωνα


Τα κινητά/έξυπνα τηλεφώνα εμπίπτουν στην ομάδας προϊόντων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Εχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δεδομένης της αβεβαιότητας για τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς. Επιπλέον, για ορισμένες ΤΠΕ με ταχεία εξέλιξη, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς την καταλληλότητα της διαδικασίας ενεργειακής επισήμανσης / οικολογικού σχεδιασμού (η οποία διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 4 έτη). Ταυτόχρονα, οι εθελοντικές συμφωνίες που εφαρμόζονται ως εναλλακτικές λύσεις αντί των κανονιστικών μέτρων για ορισμένες ομάδες ηλεκτρονικών προϊόντων (δηλ. τον εξοπλισμό απεικόνισης, τις κονσόλες παιχνιδιών και τους σύνθετους αποκωδικοποιητές), δεν έχουν αποδειχθεί πάντοτε ταχύτερες στην επίτευξη των στόχων οικολογικού σχεδιασμού. Επίσης, η συμφωνία Energy Star μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζονται εθελοντικές απαιτήσεις απόδοσης για τον γραφειακό εξοπλισμό, θα επανεξεταστεί το 2018. Τέλος, η αυξημένη διασύνδεση των ΤΠΕ—είτε στο σπίτι είτε στη βιομηχανία— και η εμφάνιση των έξυπνων συσκευών, καθώς και ο αντίκτυπός τους στη γενική αποδοτικότητα του συστήματος, απαιτούν προσεκτική εξέταση.

Λόγω του ιδιαίτερου αυτου χαρακτήρα των ΤΠΕ, προτείνεται να ακολουθηθεί μια ξεχωριστή διαδικασία η οποία θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τις δυνατότητές τους για την κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία ιδιαίτερα στην περίπτωση των κινητών/έξυπνων τηλεφώνων.

Για τον λόγο αυτό, το 
προγράμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό  προβλέπει οτι η Ευρωπαική πιτροπή θα προβεί σε πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των ακόλουθων προϊόντων ΤΠΕ με σκοπό την ενδεχόμενη συμπερίληψή τους στο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό:
  • πύλες (εξοπλισμός οικείου δικτύου)
  • κινητά/έξυπνα τηλέφωνα
  • σταθμοί βάσης


Με το πέρας της αξιολόγησης θα επιτραπεί ο προσδιορισμός της βέλτιστης πολιτικής προσέγγισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των ευρύτερων πτυχών της κυκλικής οικονομίας για τα προιόντα αυτά.Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr