Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Στήριξης
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στα πλαίσια της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάστηκε για την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) για το 2020, ανακοινώσε ότι στις 3 Ιουνίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους χώρους όπου οι ΜΜΕ ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές). Οι ΜΜΕ στις οποίες θα διενεργηθεί ενεργειακός έλεγχος, αναμένεται να λάβουν λεπτομερή γνώση του ενεργειακού τους προφίλ. Θα πληροφορηθούν επίσης για την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των οικονομικά αποδοτικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που δύναται να υλοποιήσουν, με βάση τις εισηγήσεις που θα προτείνει ο ενεργειακός ελεγκτής στην έκθεσή του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 100 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Σχέδιο προνοεί ποσοστό δημόσιας χρηματοδότηση 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου με μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε ΜΜΕ τις € 2.000.

Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).


Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στην ακόλουθη διεύθυνση:
    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.
    1421, Λευκωσία

Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκρισή τους, εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Συστήνεται όπως πριν τη συμπλήρωση της αίτησης οι αιτητές μελετήσουν προσεκτικά το Σχέδιο και ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοινωση Σχεδίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σχέδιο για ΜΜΕ (Ενεργειακοί Ελέγχοι).pdf

No documents found


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr