Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση, 2018

25 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την λειτουργία του σχεδίου στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση».

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) δυναμικότητας μέχρι 10kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW


    · Υποκατηγορία A1: ΦΒ συστήματα σε κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από οικιακούς καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 5 MW.

    · Υποκατηγορία A2: ΦΒ συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 15 MW.


Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 40 MW

    · Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν συστήματα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου κ.τ.λ.) που είναι εγκατεστημένα σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά και σε δημόσια κτίρια.

    · Η ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που δύναται να εγκατασταθεί, κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : Χωρίς περιορισμό. Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε καταναλωτής.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr