ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προιόντα και Περιβάλλον

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές


Ενεργειακή Σήμανση

Ο Κατ ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 προβλέπει διατάξεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον αφορά οικια­κές ψυκτικές συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και με όγκο αποθήκευσης από 10 έως 1 500 λίτρα και εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2011.Ενδεικτική ετικέτα


Οικολογικός Σχεδιασμός

O Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 643/2009 της 22ας Ιουλίου, 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακές ψυκτικές συσκευές τέθηκε σε ισχύ στις 12 Αυγούστου 2009. Η αναθεώρηση του Κανονισμού συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Εργασίας Οικολογικού Σχεδιασμού 2016-2019.

Υποχρεώσεις απόδοσης:

Από την 1η Ιουλίου 2014 οι ψυκτικές συσκευές με συμπίεση, πρέπει να έχουν δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) μικρότερο από 42 (ΕΕΙ<42).

Από την 1η Ιουλίου 2015 οι ψυκτικές συσκευές με απορρόφηση και άλλου τύπου πρέπει να έχουν δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) μικρότερο από 110 (ΕΕΙ<110).Υποχρεώσεις λειτουργικότητας:

Από την 1η Ιουλίου 2013:

· Η εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης ή οποιαδήποτε παρόμοια λειτουργία που επιτυγχάνεται μέσω τροποποίησης της ρύθμισης του θερμοστάτη, σε καταψύκτες και θαλάμους κατάψυξης, μετά την ενεργοποίησή της από τον τελικό χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, επανέρχεται στην κατάσταση της προηγούμενης θερμοκρασίας κανονικής αποθήκευσης αφού παρέλθουν το πολύ 72 ώρες. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ψυγειοκαταψύκτες με έναν θερμοστάτη και έναν συμπιεστή που είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρομηχανικό πίνακα ελέγχου.

· Οι ψυγειοκαταψύκτες με έναν θερμοστάτη και έναν συμπιεστή που είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των 16 °C σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε κάθε χειμερινή ρύθμιση ή παρόμοια λειτουργία που εξασφαλίζει τη σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων να είναι αυτόματη ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στον τόπο εγκατάστασης της συσκευής.

· Οι οικιακές ψυκτικές συσκευές με όγκο αποθήκευσης κάτω των 10lt μεταπίπτουν σε κατάσταση λειτουργίας με κατανάλωση ισχύος 0,00 Watt αφού παρέλθει το πολύ 1 ώρα όταν είναι κενές. Η απλή παρουσία διακόπτη απενεργοποίησης δεν θεωρείται επαρκής για την εκπλήρωση της παρούσας απαίτησηςΥποχρεώσεις πληροφόρησης:

Για τις συσκευές συντήρησης κρασιών, από την 1η Ιουλίου 2010 αναγράφεται στο βιβλιάριο οδηγιών που χορηγεί ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφεται η πληροφορία: «Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη συντήρηση κρασιού.».

Για τις οικιακές ψυκτικές συσκευές, από την 1η Ιουλίου 2010 αναγράφονται στο βιβλιάριο οδηγιών στο βιβλιάριο οδηγιών που χορηγεί ο κατασκευαστής πληροφορίες σχετικά με:
— τον συνδυασμό συρταριών, καλαθιών και ραφιών με τον οποίο επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας για τη συσκευή, και
— τρόποι ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας από την οικιακή ψυκτική συσκευή κατά τη φάση της χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 643/2009 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010
  • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010
  • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 643/2009.Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής