Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας 

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της 17ης Δεκεμβριού 2008 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας. Ο κανονισμός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ) στις 18 Δεκεμβρίου 2008 και τέθηκε ισχύ στις 7 Ιανουαρίου 2009. Οι πρώτοι δεσμευτικοί στόχοι για την κατανάλωση ισχύος σε θέση εκτός λειτουργίας και λειτουργία αναμονής ισχύουν από 7.1.2010.

Ο κανονισμός εχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013. Οι τροποποιήσεις αφορούν τα προϊόντα δικτύου, τις τηλεοράσεις και τις μηχανές του καφέ. Για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

«ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός οικιακός και γραφειακός εξοπλισμός»ορίζεται κάθε προϊόν που καταναλώνει ενέργεια ακόμη και όταν διατίθεται στην αγορά για μη οικιακή ή μη γραφειακή χρήση·, το οποίο:

α) διατίθεται εμπορικά ως ενιαία λειτουργική μονάδα και προορίζεται για τον τελικό χρήστη,
β) υπάγεται στον κατάλογο των προϊόντων που παρατίθεται στο παράρτημα I του Κανονισμού
γ) εξαρτάται από την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου, προκειμένου να λειτουργήσει όπως προορίζεται, και
δ) έχει σχεδιασθεί για χρήση με ονομαστική τάση έως 250 V,


Για
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και διατίθενται στην αγορά απο την 7 Ιανουαρίου του 2013 πρέπει:

• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας να μην υπερβαίνει το 0,50 W. 
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση η οποία παρέχει μόνον λειτουργία επανενεργοποίησης ή παρέχει μόνον λειτουργία επανενεργοποίησης και μια απλή ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας επανενεργοποίησης να μην υπερβαίνει το 0,50W. 
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση η οποία παρέχει μόνον απεικόνιση πληροφοριών ή μόνον συνδυασμό λειτουργίας επανενεργοποίησης και απεικόνισης πληροφοριών ή κατάστασης να μην υπερβαίνει το 1,00 WΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr