Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις και συσκευές μαγειρέματος υποχρεωτικά συνοδεύονται από Ενεργειακές Ετικέτες και έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν ελάχιστες απαιτήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση έχει διπλό σκοπό: αφενός, να εξασφαλίσει ότι μεγαλύτερος αριθμός ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων εισέρχεται στην αγορά (μέσω του οικολογικού σχεδιασμού) και, αφετέρου, να ενθαρρύνει και να στηρίξει τους καταναλωτές ώστε να αγοράζουν τα πλέον αποδοτικά προϊόντα βάσει χρήσιμων πληροφοριών (μέσω της ενεργειακής επισήμανσης).

Το πλαίσιο αυτο αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα άσκησης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο ήμισυ περίπου του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020 συμβάλλοντας σημαντικά στην υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Το πλαίσιο αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2030, καθώς και στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για το κλίμα. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, προάγει τις επενδύσεις και την καινοτομία με βιώσιμο τρόπο και εξοικονομεί χρήματα για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα οδηγεί σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι πολιτικές αυτές εκτιμάται ότι θα αποφέρουν μέχρι και το 2020, εξοικονόμηση ενέργειας ίση με περίπου 175 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας ανά έτος. Για τους καταναλωτές αυτό ισοδυναμεί με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 490 EUR ετησίως στους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας ανά νοικοκυριό.

Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές διέπονται απο υποχρεώσεις αγοράς προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτο συνάδει με συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμου του 2015.

Παρόμοια σήμανση με τα προϊόντα έχουν και τα ελαστικά επίσωτρα.


Εποπτεία της αγοράς

Η Υπηρεσία Ενέργειας είναι η
αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Μέσω των εξουσιών που της παρέχονται, προβαίνει σε σειρά μέτρων και ενεργειών ανάλογα με το βαθμό μη συμμόρφωσης ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική επιτήρηση της αγοράς.Ευρωπαικό πρόγραμμα EEPLIANT3

Η Υπηρεσία Ενέργειας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EEPLIANT3 που αποτελεί τη συντονισμένη δράση για την επίβλεψη της αγοράς κάτω από το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020 με στόχους την καθαρή, ασφαλή και αποδοτική χρήση της ενέργειας. Μάθετε περισσότεραΑλλες σχετικές πολτικές:

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία

Σχέδιο Δράσης για της Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Οφέλη από τις πολιτικές προώθησης αποδοτικών προϊόντων.

Σημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου". 


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2015_1_149.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΥΕΕΒ-EEPLIANT3.pdf

- Επιτήρηση της αγοράς
- Αποφάσεις
- Οικολογικός Σχεδιασμός
- Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων
- Σήμανση Ελαστικών
- Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Ενημερωτικό Υλικό
- Υποχρέωση αγοράς αποδοτικών προϊόντων από κεντρικές κυβερνητικές αρχές 
- Απαιτήσεις προιόντων

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr