Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Λαμπτήρες και φωτιστικά


Ενεργειακή Σήμανση

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονσιμός (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της 12ης Ιουλίου 2012 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και ορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες, όπως τους λαμπτήρες νήματος, τους λαμπτήρες φθορισμού, τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, τους λαμπτήρες Led και τις ενότητες Led αλλά και για τα φωτιστικά.

Κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή του Κανονισμού 874/2012
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Ενδεικτική σήμανση

Οικολογικός Σχεδιασμός

Μη κατευθυντικοί λαμπτήρες
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1428 περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες, και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό.

Ο Κανονισμός προνοεί:
α) διευκρινίσεις σε σχέση με τη διάθεση στην αγορά λαμπτήρων ειδικού σκοπού
β) εισαγωγή του στάδιο 6 του πίνακα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009, όσον αφορά τη μέγιστη διαβαθμισμένη ισχύ των λαμπτήρων αλογόνου απο την 1η Σεπτεμβρίου 2018 αντι απο την 01.09.2016.
γ) υποχρέωση όπως τα φωτιστικά να είναι συμβατά με λαμπτήρες υψηλής απόδοσης, τουλάχιστον ενεργειακής απόδοσης «Α+»

Λαμπτήρες LED και κατευθυντικοί λαμπτήρες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό.

Ο κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγοράκατευθυντικών λαμπτήρων, λαμπτήρων διόδων φωτοεκπομπής (LED) και εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί προς εγκατάσταση μεταξύ του ηλεκτρικού δικτύου και των λαμπτήρων, στον οποίο συγκαταλέγονται οι διατάξεις ελέγχου λαμπτήρα, οι διατάξεις ρύθμισης και τα φωτιστικά (πλην των στραγγαλιστικών πηνίων και των φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού και με λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης)


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 1194/2012

Μη κατευθυντικοί οικιακοί λαμπτήρες 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 244/2009 της 18ης Μαρτίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες. 

Τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό προορίζονται κυρίως για τον εξ ολοκλήρου ή εν μέρει φωτισμό οικιακού χώρου, με τεχνητό φως που συμπληρώνει ή υποκαθιστά το φυσικό φως, ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Ως σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων που καλύπτει ο συγκεκριμένος κανονισμός χαρακτηρίζονται η ενέργεια κατά το στάδιο χρήσης καθώς και η περιεκτικότητα των λαμπτήρων σε υδράργυρο και οι εκπομπές υδραργύρου. Η πρώτη φάση του κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2009.


Περαιτέρω πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον κανονισμό για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες.


Υπεριώδης ακτινοβολία των μη κατευθυντικών οικιακών λαμπτήρων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 859/2009 της 18ης Σεπτεμβρίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αρθ. 244/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την υπεριώδη ακτινοβολία των μη κατευθυντικών οικιακών λαμπτήρων. Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2009

Σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009, το όριο υπεριώδους ακτινοβολίας UVC που καθορίζεται στον πίνακα 5 του κανονισμού δεν είναι δυνατόν να τηρείται από λαμπτήρες βολφραμίου–αλογόνου χωρίς δεύτερο περίβλημα (συγκεκριμένα, από λαμπτήρες αλογόνου με κάλυκα G9 ή R7 που λειτουργούν με την τάση του δικτύου αλλά και από λαμπτήρες αλογόνου που λειτουργούν με εξαιρετικά χαμηλή τάση). Τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα να απαγορευθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 η διάθεση των εν λόγω λαμπτήρων στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Τριτογενής τομέας (γραφειακός και οδικός) φωτισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 245/2009 της 18ης Μαρτίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το πρώτο στάδιο συμμόρφωσης τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 2010. Το δεύτερο στάδιο από τον Απρίλιο του 2012 ενώ το τρίτο στάδιο από τον Απρίλιο του 2017. 

Τα προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό προορίζονται να χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς γενικού φωτισμού, δηλαδή για την παροχή τεχνητού φωτός ως υποκατάστατου του φυσικού φωτός για κανονική ανθρώπινη όραση. Στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για φωτισμό γραφείων ή οδικό φωτισμό. Οι λαμπτήρες ειδικού σκοπού (όπως οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές τεχνητού μαυρίσματος κ.τ.λ) δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 245/2009.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr