Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης στόχο έχει την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η επιθεώρηση εφαρμόζεται για κλιματιστικά με ονομαστική ωφέλιμη ισχύ μεγαλύτερη των 12kW ή που αθροιστικά σε ένα κτίριο ξεπερνά τα 50kW, και για συστήματα θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύς εξόδου από 20kW και άνω.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού διεξάγεται μόνο από επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού των οποίων τα προσόντα καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς. Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης διεξάγεται από επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης. Ωστόσο οι επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύς εξόδου μέχρι 100kW μπορούν εναλλακτικά να γίνουν και από λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί
μητρώο στο οποίο οι Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού είναι εγγεγραμμένοι. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του κλιματιστικού ή του λέβητα και καθορίζεται σε σχετικά Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός.

Σε όλες της περιπτώσεις, και σε εύλογο χρόνο από το πέρας της επιθεώρησης, πρέπει να παραδίδεται από τον Επιθεωρητή έκθεση στον ιδιοκτήτη με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και εισηγήσεις για βελτίωση ή αναβάθμιση του συστήματος.


Θερμ.&Κλιματ._July2017_κλειδωμένο.xlsx ΜητρώΣυστ.Θερμ.&Κλιματ._July2017_κλειδωμένο.xlsx

- Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού
- Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr