Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Οικιακά Πλυντήρια ΠιάτωνΕνεργειακή Σήμανση


Ο ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2010 που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφαρμόζεται από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 και θέτει απαιτήσεις για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών πλυντηρίων πιάτων.

Η ετικέτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
• Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα·
• αναγνωριστικό μοντέλου προμηθευτή,
• τάξη ενεργειακής απόδοσης
• ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC), σε kWh ανά έτος,
• ετήσια κατανάλωση νερού (AWC), σε λίτρα ανά έτος,
• τάξη απόδοσης στεγνώματος
• διαβαθμισμένη χωρητικότητα
• εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, σε dB(A)Οικολογικός Σχεδιασμός

O Κανονισμός (ΕΚ) 1016/2010 τέθηκε σε ισχύ στις 10 Νοεμβρίου 2010. Η περιβαλλοντική παράμετρος των οικιακών πλυντηρίων πιάτων, που χαρακτηρίζεται ως σημαντική για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης.

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού εφαρμόζονται σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος Ι του κανονισμού.

Το τρίτο στάδιο εφαρμογής του Κανονισμού προνοεί όπως τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 8 και 9 σερβίτσια και τα οικιακά πλυντήρια πιάτων με χωρητικότητα 10 σερβίτσια και πλάτος το πολύ 45 cm που διατιθενται στην αφορα μετά 1.12.2016 θα πρέπει να έχουν, δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) μικρότερο από 63.Επανεξέταση απαιτήσεων

Οι εργασίες επανεξέτασης για καθορισμένες ομάδες προϊόντων προτεραιότητας είναι σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του προγράμματος εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό.  Το σχετικό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προβλέπει επανεξέταση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για την ομάδα προϊόντων 'Πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια ρούχων συμπεριλαμβανομένων των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων'. Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 2030 σε επίπεδο κοινότητας αναμένεται να φτάσει τα 11 TWh κατ’ έτος.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού 1016/2010.


Προπαρασκευαστική μελέτη

Για κάθε ομάδα προϊόντων πραγματοποιείται προπαρασκευαστική μελέτη η οποία αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των προτεινόμενων κανονισμών. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες εξετάζουν, εάν και που θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων.
Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr