Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Στήριξης


ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

Η Κατηγορία αφορά αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 08/10/2018. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1500.

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350


Για υποβολή αίτησης θα πρέπει να ικανοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Να έχει γίνει εγκατάσταση συστήματος Θερμομόνωσης Οροφής σε κατοικία για την οποία η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου είναι μεταγενέστερη της 08/10/2018, συμπεριλαμβανομένης.
  • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007. Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου για την ανέγερση μιας οικοδομής δεν απαιτήθηκε η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά τα οποία ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής, θα πρέπει να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική αρχή.
  • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος απο 0,4 W/m2K.

Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΚΔΠ 423/2015 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2015 και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 199 ημερ. 29/12/2015 του Τμήματος Φορολογίας, στις περιπτώσεις όπου μαζί με την θερμομόνωση οροφής μίας κατοικίας γίνει και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, εφόσον τα υλικά (για το φωτοβολταϊκό σύστημα και την θερμομόνωση) στο σύνολο της ανακαίνισης από ένα εργολάβο, αποτελούν λιγότερο από το 50% της συνολικής αξίας των εργασιών ανακαίνισης, τότε ο αιτητής μπορεί να επωφεληθεί τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 5% και στις υπηρεσίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Αρχείο_U-value Calculator (17).xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Συγκατάθεση Ιδιοκτήτη Κατοικίας.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Eξουσιοδότηση fimas el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Βεβαίωση για τιμολόγια σε άλλο όνομα.pdf

- Παραδείγματα Θερμομόνωσης

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr