Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Απαιτήσεις προιόντων - Εξοπλισμός Εικόνας






Για τον εξοπλισμό εικόνας ισχύει
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/VA%20Imaging%20Self-Regulatory%20Initiative-V-4-0.pdf




Περισσοτερες πληροφορίες: http://www.eurovaprint.eu





Στη διαδικασία αυτορρύθμισης οι τομείς της βιομηχανίας μπορεί να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για τους δυνητικούς κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να πληρούν ειδικά κριτήρια και αξιολογούνται και παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Σύσταση (ΕΕ) 2016/2125 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα αυτορρύθμισης που λαμβάνει η βιομηχανία σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου



ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τον εξοπλισμό απεικόνισης



Οι εθελοντικές συμφωνίες που έχουν αναγνωριστεί για ορισμένες ομάδες ηλεκτρονικών προϊόντων (δηλ. τον εξοπλισμό απεικόνισης, τις κονσόλες παιχνιδιών και τους σύνθετους αποκωδικοποιητές) ως εναλλακτικές λύσεις αντί των κανονιστικών μέτρων, όμως δεν έχουν αποδειχθεί πάντοτε ταχύτερες στην επίτευξη των στόχων του οικολογικού σχεδιασμού.







Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr