Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Σχέδιο Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στα πλαίσια της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάστηκε για την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) για το 2020, ανακοινώνει ότι στις 3 Ιουνίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους χώρους όπου οι ΜΜΕ ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές). Οι ΜΜΕ στις οποίες θα διενεργηθεί ενεργειακός έλεγχος, αναμένεται να λάβουν λεπτομερή γνώση του ενεργειακού τους προφίλ. Θα πληροφορηθούν επίσης για την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των οικονομικά αποδοτικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που δύναται να υλοποιήσουν, με βάση τις εισηγήσεις που θα προτείνει ο ενεργειακός ελεγκτής στην έκθεσή του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 100 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Σχέδιο προνοεί ποσοστό δημόσιας χρηματοδότηση 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου με μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε ΜΜΕ τις € 2.000.

Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒ (www.energy.gov.cy), στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στην ακόλουθη διεύθυνση:

    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.
    1421, Λευκωσία

Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκρισή τους, εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Συστήνεται όπως πριν τη συμπλήρωση της αίτησης οι αιτητές μελετήσουν προσεκτικά το Σχέδιο και ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.energy.gov.cy.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο για ΜΜΕ (Ενεργειακοί Ελέγχοι).pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοινωση Σχεδίου.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr