Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ηλεκτρισμός


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την χάραξη πολιτικής αναφορικά με την αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο, στη βάση της εθνικής νομοθεσίας, παρακολουθεί την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο και σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες αρχές (λ.χ. ΡΑΕΚ), προωθεί πολιτικές που, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν:

    1. Στη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος,
    2. Στην προώθηση ενός ενεργειακού μείγματος που να ανταποκρίνεται στις κλιματικές και περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις,
    3. Στην προστασία των ευάλωτων καταναλωτών,
    4. Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η εθνική νομοθεσία (πρωτογενής και δευτερογενής) σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Κοινοτικό Κεκτημένο δηλαδή την Οδηγία 2009/72/ΕΚ για τους κοινούς κανόνες της εσωτερικής αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάποια από τα άρθρα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά ηλεκτρισμού καθορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2015.- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr