Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Προιόντα και Περιβάλλον


Η προώθηση αποδοτικών προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της κάθε χώρας.

Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη χρήση
αποδοτικών προϊόντων εξοικονομεί χρήματα για τους καταναλωτές, συνεισφέρει στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Υπηρεσία Ενέργειας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των πολιτικών του Οικολογικού Σχεδιασμού, της Ενεργειακής Σήμανσης και της σήμανσης των Ελαστικών Επισώτρων.

Στα πλαίσια της επιτήρησης της αγοράς των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της αγοράς πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr